Stadgar

Internationell kamp för kvinnors rättigheter, IKKR

_____________________________________________________________________________________

Stadgar antagna vid årsmöte 2012-12-15

 

 • 1 NAMN

Föreningens namn är Föreningen Internationell kamp för kvinnors rättigheter (IKKR), organisationsnummer 817605-3570. Föreningen har sitt säte i Västerås.

 

 • 2 SYFTE OCH ÄNDAMÅL

IKKR är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden och drogfri förening som på lokal, regional, nationell och internationell nivå verkar för:

– ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, tvångsäktenskap och barnäktenskap

– alla människors lika värde oavsett etnicitet och kön

– alla människors integration i samhället genom delaktighet, kunskap, hälsa och tro på den egna förmågan

Föreningen verkar för dessa syften genom:

att under olika former utifrån ett kvinnoperspektiv och ett barnperspektiv informera och sprida kunskap om hur olika samhällen fungerar och hur våld och förtryck tar sig uttryck i människors vardag

att kontinuerligt utveckla och stärka nätverk i samarbete med myndigheter, institutioner och ideella organisationer som arbetar mot hedersvåld, våld i nära relation, tvångsäktenskap och barnäktenskap

att skydda och stödja kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot och förtryck

 

 • 3 REGLER FÖR HUR VERKSAMHETEN BEDRIVS

Årsmötet utser styrelse, ordförande, valberedning och revisorer för ett kommande verksamhetsår. I direkt anslutning till årsmötet hålls konstituerande styrelsemöte, där årsmötets beslut befästs, och där styrelsemedlemmarnas poster fördelas och firmatecknare utses. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var och en enskilt, eller av ordföranden och vice ordföranden.

Föreningen ska hålla minst 10 ordinarie styrelsemöten per år.

Föreningens kontinuerliga verksamhet bedrivs enligt beslut fattade av styrelsen. Vid behov utser styrelsen arbetsgrupper bland medlemmarna. Arbetsgrupper fokuserar på avgränsade uppdrag inom föreningens verksamhet. Arbetsgrupper är kontinuerligt rapporteringsskyldiga till styrelsen, genom att närvara vid styrelsemöte efter kallelse från styrelsen.

Medlemsmöten ska hållas minst 2 gånger per år.

Bokföringsmässiga grunder tillämpas i föreningens räkenskaper, och bokföringen avslutas i form av årsredovisning, enligt bestämmelser i årsredovisningslagen och god redovisningssed.

 

 • 4 REGLER FÖR MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING

Till medlem kan antas person som är villig att verka för föreningens syften och som delar föreningens grundidéer såsom de stadagas i ändamålsparagrafen.

Medlem har rätt att delta i av föreningen anordnad verksamhet.

Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

Medlem kan uteslutas om medlemsavgiften inte betalats eller om medlemmen motverkat föreningen eller på annat sätt skadat dess intressen. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning ska redovisas skriftligt för den aktuella medlemmen.

Till stödmedlem kan antas den som vill stödja föreningens verksamhet. Stödmedlem kan vara enskild person eller organisation. Stödmedlem är inte valbar till förbundets organ och har ingen rösträtt.

 

 • 5 REGLER FÖR HUR MEDLEMSAVGIFTEN FASTSTÄLLS

Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

 

 • 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 februari till och med 31 januari nästkommande år. Styrelsen är vald för tiden från årsmöte till årsmöte påföljande år.

 • 7 UPPGIFT OM ANTAL REVISORER OCH HUR DE VÄLJS

Antal revisorer ska vara 2. De väljs av årsmötet och innehar uppdraget för kommande verksamhetsår, dvs ett uppdrag omfattar ett verksamhetår. Revisorernas oberoende ska tillförsäkras genom att de får vara medlemmar i föreningen men inte ledamot eller suppleant i styrelsen.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskap samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen i god tid före årsmötet. Styrelsen ska kontinuerligt tillse att revisorerna har tillgång till och insyn i föreningens räkenskaper och övriga handlingar.

 

 • 8 BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är ordinarie och extra årsmöte.

Föreningens ordinarie årsmöte hålls under februari månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.

Kallelse till ordinarie och extra årsmöte inklusive dagordning översänds till medlemmarna senast 2 veckor före årsmötet.

De frågor som behandlas på ordinarie årsmöte är föreningens aktuella verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning, aktuell verksamhetsplan, val av styrelse för kommande verksamhetsår, och eventuella övriga frågor av vikt som berör verksamheten på genomgripande sätt eller på lång sikt.

 

 • 9 REGLER FÖR MEDLEMSMÖTEN OCH EVENTUELLA EXTRA ÅRSMÖTEN

Extra årsmöte hålls under verksamhetsåret när ordförande eller minst 3 övriga styrelseledamöter så beslutar. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till extra årsmöte inklusive dagordning översänds till medlemmarna senast 2 veckor före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som närvarar vid mötet.

Medlemsmöten hålls minst 2 gånger per år. Medlemsmöten syftar till informationsförmedling och kunskapsutbyte för föreningens medlemmar, t.ex. i form av att föreläsare bjuds in, och att samverkande aktörer deltar i samtal om aktuella frågor.

 

 

 

 • 10 REGLER FÖR RÖSTRÄTT OCH BESLUTSFATTANDE

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som närvarar vid mötet. Medlem som erlagt sin medlemsavgift har rösträtt på årsmötet. Medlem som inte har rösträtt (t.ex. stödmedlem) har yttranderätt och förslagsrätt.

Beslut vid årsmöte fattas enligt majoritetsprincip, dvs det förslag som får flest röster t.ex. vid röstning gällande styrelseledamöter för kommande verksamhetsår, vinner. Om 2 förslag får lika många röster har ordförande utslagsröst.

 

 • 11 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, HUR DEN VÄLJS, NÄR DEN ÄR BESLUTSFÖR OCH HUR DEN SKA ARBETA

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning mellan årsmötena. Styrelsen ska tillse att verksamheten bedrivs enligt fastställda mål och stadgar samt verkställa av årsmötet fattade beslut. Styrelsen ska planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt ansvara för och förvalta dess ekonomiska tillgångar. Styrelsen ska bestå av ordförande och 4 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Avgår vald styrelseledamot under pågående verksamhetsår inträder den suppleant som står i tur fram till följande årsmöte. Styrelsen är beslutförande när minst 2 ordinarie ledamöter och ordförande närvarar.

 

 • 12 REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGAR

Vid ändring av föreningens stadgar erfordras beslut vid 2 på varandra följande årsmöten, beslut fattade vid ett ordinarie och ett extra årsmöte innebär tillräckligt underlag för beslut.

 

 • 13 REGLER FÖR UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Om ordföranden och minst 3 ordinarie styrelseledamöter så beslutar, kan föreningen upplösas. Eventuella tillgångar i föreningen ska tillfalla föreningens medlemmar jämnt fördelat med lika stor del var av det ekonomiska värdet.

 

 • 14 REGLER FÖR VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningen utses av årsmötet och ska bestå av 2 eller 3 medlemmar i föreningen. Styrelseledamot kan inte utses till att ingå i valberedningen.

 

 

Stadgar